Naar inhoud
Dat is Mediost
 • Meer dan 20.000 producten
 • Hulp bij jouw keuze
 • Meedenken

Algemene voorwaarden

1. Algemene toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Mediost B.V., hierna te noemen: "Mediost", met contractspartij, verder te noemen: "Opdrachtgever", sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op werkzaamheden die voor het sluiten van een overeenkomst door Mediost zijn verricht.

1.2. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mediost is eerst gebonden nadat Mediost de order schriftelijk heeft bevestigd danwel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd. Aanvullingen op of wijzigingen in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden binden Mediost eerst nadat zij deze schriftelijk heeft aanvaard.

3. Levering

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering franco aan het door Opdrachtgever opgegeven adres, mits dit binnen Nederlands grondgebied ligt.

3.2. zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever getransporteerd.

3.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Opdrachtgever Mediost derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.4. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop deze worden bezorgd. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met betrekking tot het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval ook aanvullende kosten verschuldigd zijn.

3.5. Mediost behoudt zich het recht voor om voor de eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling en/of zekerheid niet ten genoegen van Mediost wordt verschaft, houdt Mediost zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren of de zaken onder rembours te verzenden en tevens de overeenkomst te ontbinden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1. De door Mediost verleende zaken blijven het eigendom van Mediost totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Mediost gesloten overeenkomsten door Opdrachtgever is nagekomen.

 • de betalingsverplichting, waaronder mede wordt verstaan betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding;
 • eventuele tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • eventuele tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Mediost verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van de overeenkomst(en)

4.2. Door Mediost afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Zolang het eigendom der zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag Opdrachtgever de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

4.3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Mediost gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of in gebreke stelling weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete in aanvulling op het verschuldigde van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Mediost zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Mediost: de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan de Mediost te geven; alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Mediost op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Mediost geleverde zake te verpanden aan Mediost op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Mediost; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Mediost ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen en welke Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

5. Prijzen/facturen

5.1. Door Mediost bekend gemaakte prijzen zijn gebaseerd op de euro (netto en exclusief BTW) en tarieven kunnen door Mediost te allen tijden worden gewijzigd.

5.2. Mediost zal deugdelijk gespecificeerde facturen voor door haar geleverde diensten zenden naar een door Opdrachtgever opgegeven adres, onder vermelding van de datum van de verrichte werkzaamheden en de factuurperiode.

5.3. Opdrachtgever zal de facturen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst voldoen op het door Mediost aangegeven bankrekeningnummer. Indien Opdrachtgever het met de hoogte van het gefactureerde bedrag niet eens is, stelt zij Mediost daarvan binnen 14 (veertien) dagen na toezending van de factuur onder opgave van reden daarvan op de hoogte.

6. Betalingscondities

6.1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum

 • door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de Mediost
 • door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Mediost.

Na het verstrijken van de dertig-dagentermijn zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente +2%.

6.2.
Opdrachtgever kan zich niet op verrekening beroepen.

6.3.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.4.
Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever met betrekking tot het nog aan Mediost te betalen bedrag minimaal verschuldigd:

 • 15% over de eerste € 2.950,-;
 • 10% over het meerdere tot € 5.900,-;
 • 8% over het meerdere tot € 14.745,-;
 • 5% over het meerdere tot € 58.990,-;
 • 3% over het meerdere.

6.5. Indien Opdrachtgever niet aan enige betalingsverplichting aan Mediost voldoet is Mediost na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks zonder dat Mediost tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd aan Mediost toekomende rechten.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1. De vorderingen van de Mediost op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar en Mediost heeft het recht haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

 • indien het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken, zijn bedrijf wordt geliquideerd of surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mediost omstandigheden ter kennis komen die Mediost goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Mediost Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft de zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Mediost is niet tot enige schadevergoeding gehouden indien zij op grond van bovengenoemde omstandigheden haar verplichtingen opschort, dan wel de overeenkomst ontbindt.

7.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Mediost zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mediost bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Overmacht

8.1. Onder overmacht aan de zijde van Mediost wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat Mediost een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die Mediost verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere zaken voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; bovenmatig ziekteverzuim; storingen in de energie- of materiaal aanvoer, transportmoeilijkheden, (dreiging van) oorlog, watersnood, personeelsgebrek, brand en/of overheidsmaatregelen. Deze opsomming in 8.1 is niet limitatief.

8.2. Mediost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

8.3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Mediost tot enige vergoeding van schade, door Opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.

8.4. Mediost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mediost haar verbintenis had moeten nakomen.

8.5. Indien Mediost bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichten kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid/reclames

9.1. Opdrachtgever is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde zaken strikt in acht te nemen.

9.2. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij binnenkomst of anderszins zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit redelijk en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Gebreken van de zaken die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Opdrachtgever of door derden blijken te bestaan, dienen nadat zij door Opdrachtgever zijn geconstateerd aan Mediost ter kennis te worden gebracht uiterlijk veertien dagen na aflevering van de zaken aan Opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van Mediost vervalt indien Opdrachtgever aan één van deze verplichtingen alsmede aan de verplichtingen genoemd in artikel 9.2 niet voldoet. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken.

9.3. Mediost is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door een door Mediost gesloten, op het moment van de schadeverwekkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering. Mediost is niet aansprakelijk voor enige schade voor zover deze schade het bedrag ter zake het door Mediost geleverde overtreft of als het schadebedrag anderszins niet in verhouding staat tot het bedrag ter zake het geleverde. De rechtsvordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding of tot herstel jegens Mediost verjaart door verloop van één jaar. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mediost meldt. Opdrachtgever vrijwaart Mediost voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een zaak, die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd. Mediost is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade en/of gederfde winst.

10. Garantie

10.1. Overeenkomstig bepalingen fabrikant.

10.2. Indien blijkt dat producten ten aanzien waarvan de garantie werd ingeroepen, geen gebreken vertonen, worden alle gemaakte kosten door Mediost in rekening gebracht, ook tijdens de garantieperiode.

10.3. Mediost is gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en te gebruiken beproevingsapparatuur.

10.4. Alle aanspraken op garantie vervallen indien er sprake is van wijziging in of reparaties aan het geleverde door Opdrachtgever zelf. Aanspraken op garantie vervallen eveneens indien het geleverde niet zorgvuldig is gebruikt volgens de bijgeleverde fabrieksvoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gehandeld, of indien de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

10.5. De garantiebepalingen gelden niet voor invloeden van buitenaf als slag, stoot, aansluiting op een verkeerd voltage, stroomstoring etc. kunnen nimmer enige garantieaanspraken tot gevolg hebben.

10.6. Voor het niet functioneren van de apparatuur als gevolg van enig ongeval, onachtzaamheid of applicatiefouten aan de zijde van Opdrachtgever of elektronische storing in het net, direct of indirect, is Mediost niet aansprakelijk.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11. Op alle transacties tussen Mediost en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Mediost blijft echter bevoegd een zaak aanhangig te maken bij de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Medische apparatuur & alle services

Hoe kunnen wij u het beste helpen? Die vraag houdt ons dagelijks bezig. Want wij willen meer zijn dan uw leverancier van medische meetapparatuur en medische artikelen. Wij maken het u zo makkelijk mogelijk, met diensten als beheer en onderhoud, opleidingen en trainingen en het bijhouden van de kalibratietermijnen voor uw certificeringen. Ontzorgen, met het gemak van alles in één hand.

Dat is Mediost